Articles tagged with: Aaronkwok

【熱爆兒歌】郭天王化身 Daddy Shark

郭天王除左自己揸車幫愛囡買尿片外,今次仲化身 Daddy Shark....