a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Companies starting with H

香港創價幼稚園 HONG KONG SOKA KINDERGARTEN

九龍九龍城慕禮道四號
| 傳真:
852-23371898
| 電話:
852-23366090

香港真光幼稚園(堅道) HONG KONG TRUE LIGHT KG (CAINE ROAD)

香港堅道75號地下至二樓
| 傳真:
852-25257877
| 電話:
852-25259388

康盈中英文幼稚園  HONG YING ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN

九龍德田邨康盈苑地下
| 傳真:
852-2775 1476
| 電話:
852-2772 3243

合一堂陳伯宏紀念幼稚園  HOP YAT CHURCH CHAN PAK WANG MEMORIAL KG

香港北角雲景道48號地下-2樓及3-4樓平台
| 傳真:
852-2571 5887
| 電話:
852-2578 5759