Articles tagged with: iancychan

【微笑男神】Ian出席奶茶派發活動啟動禮

今年要講最受歡迎嘅男團一定係MIRROR,而成員之一微笑男神Ian陳卓賢剛出席奶茶派發活動。Ian在台上的一舉手一投足,都引來台下觀眾一浪又一浪的尖叫聲,全場氣氛熱情澎湃。