Seems you have no WidgetKit installed but this feature relies on it.

Take in consideration that you could need the FULL WidgetKit version.

o生日澳門之旅o 房間大解構 及 百老匯奇幻Show

Written by // KinseyMaMa 2016.09.06 瀏覽次數 919

 

26 AUGUST 2016(FRI)

我地同兔斯基影完相之後,小小豬已經急不及待嘈住要去房間,當然啦...因為跳床係佢其中一個期待節目嘛~
Picture

真係唔明白點解小朋友咁鍾意跳床,或者正正係因為屋企唔可以做,一到旅行時就來個大解放。唉…算啦,小朋友係要盡情去玩㗎嘛!

一去到所屬樓層,小小豬已經飛奔去搵我哋嘅房間呀~
Picture

房間都算幾大,而且個環境都好舒服~
PicturePicture

酒店都提供咗一啲飲品同食物, 原來澳門銀河酒店有一樣好好嘅安排,就係飲品食物第一次係免費,如果有需要添置先另外收費呀~
Picture

跳完床嘅小小豬就坐定定欣賞風景~
Picture

有我地係31樓望出去,可以望到官也街一帶嘅風景,又真係好靚哦~
Picture

休息過後我地又繼續出發,齊齊去睇「百老匯奇幻Show」~
Picture

依啲表演初時都好擔心小小豬唔啱睇,要佢乖乖坐定定45分鐘欣賞,對一向坐唔定嘅佢嚟講,其實都真係幾難。

坦白講,初初嘅歌舞表演雖然都幾精彩,不過就唔太啱小小豬口味,佢都不停問我幾時做完~
Picture

不過,一到啲魔術表演時,佢嘅精神就返晒嚟。 好似依個表演者佢可以將自己個頭轉移到肚腩,小小豬不停問我點解~
Picture

另一對男女表演瞬間換衫,小小豬同樣不停問點解~
PicturePicture

小小豬金睛火眼咁睇到實一實,仲幫我數住佢地換左幾多套衫添~
Picture

依兩位穿上雪屐嘅表演者真係睇到我自己嘩嘩聲,著住雪屐嘅同時仲可以用自己條頸嚟做支撐,另一位就係度不不轉轉轉,我睇到都有啲驚呀~
Picture

最後一部分亦都係我地大家都覺得最精彩一部分,表演利用光與影再加上少少特效,上演一場鐳射舞,好睇指數真係直迫十粒星星呀~
PicturePicturePicturePicture

由初時嘅擔心到最後拍手不絕,表演真係好好睇,絶對一份喜出望外嘅感覺呀~
Picture

節目完結時小小豬就俾左個大驚喜我,就係我鞋帶甩左,小小豬見到就即刻捉我埋一邊,仲主動幫我綁鞋帶,嗰一刻我真的冧C左啦~
Picture

最後我地當然唔少得同表演者來一個合照留念啦~
Picture

睇咗一場咁精彩嘅表演,又係時候要去搵食啦,我地一行六人就浩浩蕩蕩去食Buffet啦!

 

**我地的FACEBOOK PAGE,齊齊來交流親子。育兒。烹飪啦**
Picture

KinseyMaMa

一名全職傻媽,鐘意同隻百厭豬一齊整下嘢食又周圍去玩,希望等豬仔有一個快樂的童年。利用網誌記錄我們這一家嘅生活傻事,讓大家可以見証小小豬嘅成長。
馬上成為Supermami的Fans{JFBCLike url=http://www.facebook.com/pages/supermami/321920471152167 layout=standard show_faces=false show_send_button=false width=300 action=like colorscheme=light}